Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Bài 1

Tính.

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Đặt tính rồi tính.
31 504 x 3
23 162 x 4

Hướng dẫn giải
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Hướng dẫn giải
Số kg thóc chuyển được sau 3 lần chuyển = Số kg thóc chuyển được mỗi lần x 3

Bài giải
Ba lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số kg thóc vào kho là:
15 250 x 3 = 45 750 (kg)
Đáp số: 45 750 kg.

Luyện tập 1

Bài 1

Số?

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.
Ta có 13 061 x 6 = 78 366
           12 140 x 7 = 84 980

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Đặt tính rồi tính.
10 706 × 9 
12 060 × 8
15 108 × 5

Hướng dẫn giải
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Tính nhẩm (theo mẫu).
Mẫu: 12 000 x 4 = ?
Nhẩm: 12 nghìn x 4 = 48 nghìn
12 000 x 4 = 48 000

a) 11 000 x 9 
b) 21 000 x 3
c) 15 000 x 6

Hướng dẫn giải

a) 11 nghìn x 9 = 99 nghìn
    11 000 x 9 = 99 000.

b) 21 nghìn x 3 = 63 nghìn
    21 000 x 3 = 63 000.

c) 15 nghìn x 6 = 90 nghìn
     15 000 x 6 = 90 000.

Bài 4

Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứ 12 000 ℓℓ dầu. Người ta đã chuyển đi 21 000 ℓℓ dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Số lít dầu ở ba kho = Số lít dầu ở một kho x 3
Số lít dầu còn lại = Số lít dầu ở 3 kho – Số lít dầu chuyển đi

Bài giải
Ba kho chứa dầu có số lít dầu là:
12 000 x 3 = 36 000 (l dầu)
Sau khi chuyển đi 21 000 lít dầu, trong kho còn lại số lít dầu là:
36 000 – 21 000 = 15 000 (lít dầu)
Đáp số: 15 000 lít dầu.

Luyện tập 2

Bài 1

Số?

Bumbii Bài 70: Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

a) Đặt tính rồi tính.
31 624 x 3
15 041 x 3

b) Tính giá trị của biểu thức:
26 745 + 12 071 x 6

Hướng dẫn giải

a)

b) 26 745 + 12 071 x 6 = 26 745 + 72 426
                                      = 99 171

Bài 3

Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải
Giá tiền 6 quyển vở = Giá tiền của mỗi quyển vở x 6
Số tiền cô bán hàng trả cho Việt bằng 100 000 đồng trừ đi giá tiền 6 quyển vở.

Bài giải
Giá tiền 6 quyển vở là:
6 000 x 6 = 36 000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại Việt số tiền là:
100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)
Đáp số: 64 000 đồng.

Bài 4

Trong một trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả hai trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm là:
14 000 x 2 = 28 000 (cây giống)
Cả hai trại ươm có số cây giống là:
28 000 + 15 000 = 43 000 (cây giống)
Đáp số: 43 000 cây giống.

Xem bài giải trước: Bài 69: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x