Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Continue Reading

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The present perfect continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là bài học tiếp cho trong các dạng bài…

Continue Reading

Thì hiện tại hoàn thành. (The present perfect)

Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect) là bài học tiếp cho trong các dạng…

Continue Reading

Thì hiện tại đơn (The simple present)

Cách dùng thì hiện tại đơn. Diễn tả một thói quen hay hành động diễn ra…

Continue Reading

Thì tương lai đơn (The simple future)

1. Cách dùng thì tương lai đơn. Diễn tả một quyết định hay một ý định…

Continue Reading