Bài 1. Thông tin và quyết định

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 1. Thông tin và quyết định –…

Continue Reading

Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 11A: Hệ mặt trời

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 7: Sắp xếp dễ tìm

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 12: Làm quen với Scratch

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt…

Continue Reading

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên internet

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading