KIỂM TRA

Kiểm tra trang 79 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng…

Đọc bài

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Thực hành và trải nghiệm trang 78 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB…

Đọc bài

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ

Em làm được những gì? trang 73 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB…

Đọc bài

LÍT

Lít trang 72 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

ĐỰNG NHIỀU NƯỚC, ĐỰNG ÍT NƯỚC

Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 71 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1…

Đọc bài

BÀI TOÁN ÍT HƠN

Bài toán ít hơn trang 70 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân…

Đọc bài

BÀI TOÁN NHIỀU HƠN

Bài toán nhiều hơn trang 69 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân…

Đọc bài

EM GIẢI BÀI TOÁN

Em giải bài toán trang 67 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân…

Đọc bài

BẢNG TRỪ

Bảng trừ trang 64 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng…

Đọc bài

14, 15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ

14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 62 Vở bài tập toán lớp…

Đọc bài