Chủ đề B. Bài 3. Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính

Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính trang 15 sách bài tập Tin…

Đọc bài

Chủ đề B. Bài 2. Điện toán đám mây và internet vạn vật

Bài 2. Điện toán đám mây và internet vạn vật sách bài tập Tin Học lớp…

Đọc bài

Chủ đề B. Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống

Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống sách bài tập Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài

Chủ đề A. Bài 4. Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội

Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội trang 8 SBT Tin Học lớp…

Đọc bài

Chủ đề A. Bài 3. Thực hành sử dụng thiết bị số

Bài thực hành sử dụng thiết bị số trang 8 SBT Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài

Chủ đề A. Bài 2. Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học trang 6 SBT…

Đọc bài

Chủ đề A. Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin trang 4 SBT Tin Học lớp 10…

Đọc bài