Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Gộp lại thì bằng mấy?

Hoạt động

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Em đếm số táo xanh và táo đỏ có ở mỗi câu, sau đó điền số thích hợp vào ô trống để được phép cộng thích hợp.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
a) Em đếm số gấu bông vàng và số gấu bông đỏ có trong hình, sau đó điền số thích hợp vào ô trống.
b) Em đếm số vịt đang bơi và số vịt trên bờ có trong hình, sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Tính nhẩm rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Gộp số xoài màu xanh và số xoài màu vàng ở mỗi câu rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Tính nhẩm.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Tính nhẩm kết quả các phép cộng như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:

Gộp các vật ở mỗi bức tranh viết các số thích hợp để được phép cộng đúng.

Lời giải chi tiết:

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Số?

1 + \(\fbox{ ? }\) = 23 + \(\fbox{ ? }\) = 5
2 + \(\fbox{ ? }\) = 45 + \(\fbox{ ? }\) = 6

Hướng dẫn:
Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

1 + \(\fbox{ 1 }\) = 23 + \(\fbox{ 2 }\) = 5
2 + \(\fbox{ 2 }\) = 45 + \(\fbox{ 1 }\) = 6

Thêm vào thì bằng mấy?

Hoạt động

Đề bài 1: Số?

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, đếm thêm để xác định số con vật có trong mỗi hình.

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Bằng cách đếm thêm em xác định số lượng bạn học sinh có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Thực hiện các phép cộng đã cho sau đó điền số thích hợp vào ô trống để giúp ô tô về đích.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Số 0 trong phép cộng

Hoạt động

Đề bài 1: Tính nhẩm.

0 + 42 + 33 + 3
3 + 10 + 54 + 2
2 + 21 + 4 6 + 0

Hướng dẫn:
Em thực hiện tính nhẩm và điền kết quả như sau:

0 + 4 = 42 + 3 = 53 + 3 = 6
3 + 1 = 40 + 5 = 54 + 2 = 6
2 + 2 = 41 + 4 = 5 6 + 0 = 6

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát tranh rồi viết các phép cộng thích hợp.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Tìm chuồng cho thỏ.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép cộng được ghi trên mỗi chú thỏ sau đó tìm chiếc chuồng thích hợp cho chúng.

Lời giải chi tiết:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Tính nhẩm kết quả các phép cộng sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Tính nhẩm.

7 + 16 + 25 + 3 4 + 4
1 + 72 + 63 + 58 + 0

Hướng dẫn:
Em tính nhẩm và điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Thực hiện các phép tính có trên đề bài rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Số?

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát tranh rồi viết phép cộng thích hợp.

Bumbii Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập

Đề bài 1: Số?

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: a) Tính nhẩm.

2 + 72 + 83 + 5
1 + 83 + 71 + 7

b) Số?

4 + \(\fbox{ ? }\) = 7\(\fbox{ ? }\) + 4 = 10
\(\fbox{ ? }\) + 3 = 83 + \(\fbox{ ? }\) = 3

Hướng dẫn:
a) Tính nhẩm.

2 + 7 = 92 + 8 = 103 + 5 = 8
1 + 8 = 93 + 7 = 101 + 7 = 8

b) Số?

4 + \(\fbox{ 3 }\) = 7\(\fbox{ 6 }\) + 4 = 10
\(\fbox{ 5 }\) + 3 = 83 + \(\fbox{ 0 }\) = 3

Đề bài 3:

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
1 + 2 + 22 + 3 + 55 + 4 + 0

Hướng dẫn:
Thực hiện phép cộng lần lượt từ trái sang phải.
Nhẩm: 1 + 2 = 3;        3 + 2 = 5
1 + 2 + 2 = 5

Nhẩm: 2 + 3 = 5;        5 + 5 = 10
2 + 3 + 5 = 10

Nhẩm: 5 + 4 = 9;        9 + 0 = 9
5 + 4 + 0 = 9

Đề bài 4: Tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.
Ta có:
3 + 6 = 9                     
5 + 5 = 10                   
1 + 9 = 10
8 + 2 = 10                   
5 + 3 = 8                     
1 + 6 = 7

Vậy những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10 là: quả bóng màu vàng, màu xanh dương và màu xanh lá.

Đề bài 5: Số?

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Tính kết quả phép cộng hai số ghi ở viên gạch bên dưới để tìm số ghi ở viên gạch bên trên.

Bumbii trang 56 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 9: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x