banner giải bài tập tin học 10

Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản

Bài 31 Thực hành viết chương trình đơn giản trang 63 sách bài tập Tin Học…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình trang 61 sách bài tập Tin Học lớp 10…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình

Bài Nhận biết lỗi chương trình trang 59 sách bài tập Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Bài 28. Phạm vi của biến

Bài Phạm vi của biến trang 57 sách bài tập Tin Học lớp 10 – NXB…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Bài 27. Tham số của hàm

Tham số của hàm trang 55 sách bài tập Tin Học lớp 10 – NXB Kết…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Bài 26. Hàm trong Python

Hàm trong Python trang 53 sách bài tập Tin Học lớp 10 – NXB Kết Nối…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Một số lệnh làm việc với xâu kí tự trang 52 sách bài tập Tin Học…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Bài 24. Xâu kí tự

Xâu kí tự trang 50 sách bài tập Tin Học lớp 10 – NXB Kết Nối…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 27. Tham số của hàm

Bài 27 Tham số của hàm trang 131 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 26. Hàm trong Python

Bài 26 Hàm trong Python trang 127 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 – NXB…

Đọc bài