Chương 2 – Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index)

Mở đầu Để đánh giá thể trạng (gầy, bình thưởng , thừa cân) của một người,…

Continue Reading