giải bài tập tin học 7 CTST

Thuật toán sắp xếp

Bài 14 thuật toán sắp xếp trang 76 sách giáo khoa tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Thuật toán tìm kiếm

Bài 13 Thuật toán tìm kiếm trang 71 sách giáo khoa tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu

Bài 12 Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu trang 64…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Tạo bài trình chiếu

Bài 11 tạo bài trình chiếu trang 56 sách giáo khoa tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Sử dụng hàm để tính toán

Sử dụng hàm để tính toán trang 51 sách giáo khoa tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột

Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột trang 46 sách giáo khoa tin…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức trang 41 sách giáo khoa tin học…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Phần mềm bảng tính

Bài 7 Phần mềm bảng tính trang 33 sách giáo khoa tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số

Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số trang 28 sách giáo khoa tin…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Mạng xã hội

Bài 5 mạng xã hội trang 22 sách giáo khoa tin học lớp 7, NXB Chân…

Continue Reading