Chủ đề 5. Bài 16. Thuật toán sắp xếp

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 16 thuật…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 15 thuật…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 14 thuật…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 13. Thực hành tổng hợp: hoàn thiện bài trình chiếu

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 13 thực…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 12 định…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 11. Tạo bài trình chiếu

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 11 tạo…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 10 hoàn…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 9. Trình bày bảng tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 9 trình…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 8 công…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 7 tính…

Đọc bài