giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thông tin trên Web

Bài thông tin trên Web trang 32 trong sách giáo khoa tin học lớp 6, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành về mạng máy tính

Thực hành về mạng máy tính trang 30 sách giáo khoa tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Mạng có dây và mạng không dây

Mạng có dây và mạng không dây trang 27 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Các thành phần của mạng máy tính

Các thành phần của mạng máy tính trang 24 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính trang 21 trong sách giáo khoa tin…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Dữ liệu trong máy tính

Dữ liệu trong máy tính trang 18 trong sách giáo khoa tin học lớp 6, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính trang 14 trong sách giáo…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Máy tính trong hoạt động thông tin

Máy tính trong hoạt động thông tin trang 11 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Lưu trữ và trao đổi thông tin

Lưu trữ và trao đổi thông tin trang 8 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thông tin – thu nhận và xử lí thông tin

Thông tin thu nhận và xử lí thông tin trang 5 trong sách giáo khoa tin…

Continue Reading