Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 16.…

Đọc bài

Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 15.…

Đọc bài

Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào?

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 14.…

Đọc bài

Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột – trang 59…

Đọc bài

Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự…

Đọc bài

Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số- Bài 10.…

Đọc bài

Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet – Bài 6. Khám phá thông tin trên…

Đọc bài