Bài 2. Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – F2.…

Continue Reading

Bài 1. Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – F2.…

Continue Reading

Bài 3. Em tập làm người chỉ huy giỏi

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – F1.…

Continue Reading

Bài 2. Thực hiện một việc tùy thuộc vào điều kiện

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – F1.…

Continue Reading

Bài 1. Làm việc theo từng bước

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – F1.…

Continue Reading

Bài 2. Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E3. Sử dụng công cụ đa phương tiện…

Continue Reading

Bài 1. Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E3. Sử dụng công cụ đa phương tiện…

Continue Reading

Bài 2. Em luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Sử dụng phần mềm luyện tập thao…

Continue Reading

Bài 1. Làm quen với phần mềm Mouse Skills

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Sử dụng phần mềm luyện tập thao…

Continue Reading

Bài 3. Bài trình chiếu của em

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Làm quen với bài trình chiếu đơn…

Continue Reading