Bộ dữ liệu (tuple) trong Python

Bộ dữ liệu (tuple) trong Python Giống như list, tuple là một tập hợp có thứ…

Continue Reading