Bài 1. Xin chào!

Hình ảnh: Nguồn từ Internet. Thục Lêbumbii.com