Viết comments trong Python

Khi viết mã bằng Python cần đặt tên rõ ràng cho các biến, xác định hàm…

Continue Reading