Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ…

Continue Reading

Bài 18: Luyện tập chung

Bài 18: Luyện tập chung trang 70 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Các kỹ thuật nối chuỗi ký tự (String) trong Python

Như đã đề cập ở bài viết Chuỗi ký tự (String) trong Python, chuỗi ký tự…

Continue Reading

Biến trong Python

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các biến Python và cách sử dụng…

Continue Reading

Cú pháp trong Python

Python syntax

Continue Reading

Chuỗi ký tự (String) trong Python

Cũng như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, String (chuỗi ký tự) là một…

Continue Reading

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK…

Continue Reading

Bài 16: Lít

Bài 16: Lít trang 63 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading

Bài 15: Ki-lô-gam

Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading

Bài 14: Luyện tập chung

Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading