Bài 3: Em tập sử dụng chuột

Chủ đề A. Máy tính và em – A1. Khám phá máy tính – Bài 3: Em…

Continue Reading

Bài 2: Những máy tính thông dụng

Chủ đề A. Máy tính và em – A1. Khám phá máy tính – Bài 2: Những…

Continue Reading

Bài 1: Các thành phần của máy tính

Chủ đề A. Máy tính và em – A1. Khám phá máy tính – Bài 1: Các…

Continue Reading