Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu SGK trang 73 lớp 11 Tin…

Đọc bài

Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SGK trang 69 lớp 11 Tin học…

Đọc bài

Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ SGK trang 64 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL và hệ cơ sở dữ liệu SGK trang 58 lớp 11 Tin học ứng…

Đọc bài

Bài 11. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu SGK trang 53 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Đọc bài

Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số

Kết nối máy tính với các thiết bị số SGK trang 27 lớp 11 Tin học…

Đọc bài

Bài 4. Bên trong máy tính

Bên trong máy tính SGK trang 21 lớp 11 Tin học ứng dụng – Kết Nối…

Đọc bài

Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet SGK trang 15 lớp 11 Tin…

Đọc bài

Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành

Thực hành sử dụng hệ điều hành SGK trang 10 lớp 11 Tin học ứng dụng…

Đọc bài