Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 3

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks 1. Find the sum of…

Đọc bài

Bài 11: LUYỆN TẬP

1. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp: Lời giải: 2. Tính nhẩm: 9 + 1…

Đọc bài

Bài 10: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 20 (tiếp theo)

Tính: Lời giải: 2. Tính: Lời giải: 3. Tính: 9 + 7 = …       …

Đọc bài

Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 2

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks 1. The clock chimes once…

Đọc bài

Bài 9: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 20

Tính: Lời giải: 8 + 4 = 12 9 + 3 = 12 2. Tính: Lời…

Đọc bài

Bài 8: LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 20

 a) Viết kết quả của mỗi phép tính: b) Số? Lời giải: a) 9 + 1…

Đọc bài
Letter C

LETTER C – HỌC CHỮ CÁI TIẾNG ANH BẰNG HÌNH ẢNH

Chữ C/c (English: Letter C) - Tiếp tục chuỗi bài học nằm trong bảng chữ cái tiếng anh,…

Đọc bài
Letter B

LETTER B – HỌC CHỮ CÁI TIẾNG ANH BẰNG HÌNH ẢNH

Chữ B/b (English: Letter B) là chữ cái thứ 2 trong bảng chữ cái tiếng anh.…

Đọc bài
Letter A- Alphabet - Bumbii

LETTER A – HỌC CHỮ CÁI TIẾNG ANH BẰNG HÌNH ẢNH

Chữ A/a (English: Letter A) là một nguyên âm quan trọng trong bảng chữ cái tiếng…

Đọc bài

Bài 7: LUYỆN TẬP CHUNG

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Lời giải: 2. a) Viết số thích hợp vào chỗ…

Đọc bài