Ôn tập hình học và đo lường

Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Số?

a) 1 m = ……. dm = ……. cm = ……. mm

1 km =  …….  m

1 dm =  …….  cm

1 cm = ……. mm

b) 1 kg =  …………  g

l =  …………  ml

c) 1 năm =  …………  tháng

    1 tuần =  …………  ngày

    1 ngày =  …………  giờ

    1 giờ =  …………  phút

Các là tháng có 31 ngày là tháng:
…………………………………………………

Các là tháng có 30 ngày là tháng:
…………………………………………………

Tháng có 28 hay 29 ngày là tháng: ……………

Lời giải:

a) 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

1 km = 1 000 m

1 dm = 10 cm

1 cm = 10 mm      

b) 1 kg = 1 000 g

l = 1 000 ml

c) 1 năm = 12 tháng                              

    1 tuần = 7 ngày                               

    1 ngày = 24 giờ                                  

    1 giờ = 60 phút                               

Các là tháng có 31 ngày là tháng:
1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Các là tháng có 30 ngày là tháng:
4, 6, 9, 11

Tháng có 28 hay 29 ngày là tháng: 2

2: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) 7 m 3 cm =  …………  

A. 73 cm
B. 703 cm
C. 730 cm

b) 3 kg 500 g =  …………  

A. 530 g
B. 800 g
C. 3 500 g

c) 3 chai nhựa đựng được 1 500 ml. Mỗi chai đó đựng được  …………  

A. 500 ml
B. 4 500 ml
C. 2 000 ml

d) 3 ngày =  …………  

A. 36 giờ
B. 72 giờ
C. 18 giờ

Lời giải:

a) 7m 3 cm = 700 cm + 3 cm = 703 cm
Em Khoanh vào B

b) 3 kg 500 g = 3 000 g + 500 g = 3 500 g
Em Khoanh vào C

c) Mỗi chai nhựa đựng được: 1 500 : 3 = 500 (ml)
Em Khoanh vào A

d) 3 ngày = 24 × 3 = 72 giờ
Em Khoanh vào B

3: Đúng ghi , sai ghi

a) 18 cm2 đọc là mười tám xăng-ti-mét hai.  

b) Trong bình của Mai có 450 ml nước, bình của Hiệp có 650 ml nước. Cả hai bình có 1 l nước.  

c) Cả lớp cùng ăn cơm trưa lúc 10 giờ 40 phút. Trân ăn xong lúc 10 giờ 55 phút, Ngọc ăn xong lúc 11 giờ 5 phút. Trân ăn cơm xong trước Ngọc 10 phút.

Lời giải:

a) 18 cm2 đọc là mười tám xăng-ti-mét hai.

vì 18 cm2 đọc là mười tám xăng – ti – mét vuông.

b) Trong bình của Mai có 450 ml nước, bình của Hiệp có 650 ml nước. Cả hai bình có 1 l nước.

Vì cả hai bình có: 450 + 650 = 1 100 (ml)

c) Cả lớp cùng ăn cơm trưa lúc 10 giờ 40 phút. Trân ăn xong lúc 10 giờ 55 phút, Ngọc ăn xong lúc 11 giờ 5 phút. Trân ăn cơm xong trước Ngọc 10 phút.

Trân ăn cơm trong thời gian là:

10 giờ 55 phút – 10 giờ 40 phút = 15 phút

Ngọc ăn cơm trong thời gian là:

11 giờ 5 phút – 10 giờ 40 phút = 25 phút

Trân ăn cơm xong trước Ngọc số phút là:

25 – 15 = 10 (phút)

4: Đúng ghi , sai ghi

a) Trung điểm của đoạn thẳng có thể không nằm trên đoạn thẳng đó.   

b) Trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng một nửa độ dài bán kính.   

c) Tổng của chiểu dài và chiều rộng của hình chữ nhật bằng một nửa chu vi hình chữ nhật đó.  

d) Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau.   

Lời giải:

a) Trung điểm của đoạn thẳng có thể không nằm trên đoạn thẳng đó.  

Trung điểm của đoạn thẳng luôn luôn nằm trên đoạn thẳng đó

b) Trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng một nửa độ dài bán kính.

Trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng hai lần độ dài bán kính

c) Tổng của chiểu dài và chiều rộng của hình chữ nhật bằng một nửa chu vi hình chữ nhật đó.   

d) Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau.  

5: Đánh dấu ( ) vào hình mà khi ghép với hình H thì được một hình chữ nhật.

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H1

Lời giải:

Em quan sát độ dài các cạnh của hình tam giác A, B, C em thấy hình C có thể ghép với hình H để tạo thành hình chữ nhật.

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H2

6: Xem hình trong SGK, viết vào chỗ chấm

Hình ……….. ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương

Lời giải:

Nội dung SGK:

Hình nào trong các hình màu xanh, ghép với hình màu vàng để được khối lập phương.

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H3

Em cần quan sát để chọn hình màu xanh ghép với hình màu vàng để tạo thành được khối lập phương. Lần lượt ghép các hình A, B, C, ta thấy:

Khối lập phương còn thiếu 3 ô, và 3 ô này không thẳng hàng.

Vậy: Hình B ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương

7: Viết rồi nói theo mẫu.

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Lời giải:

Đồng hồ đúng giờ đang chỉ 7 giờ 30 phút.

Đồng hồ thứ hai đang chỉ 7 giờ 34 phút. Như vậy đồng hồ thứ hai nhanh 4 phút so với đồng hồ đúng giờ

Đồng hồ thứ ba đang chỉ 7 giờ 20 phút. Như vậy đồng hồ thứ ba chậm 10 phút so với đồng hồ đúng giờ

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H5

8: Đọc nội dung trong SGK rồi viết vào chỗ chấm.

a) Nhiệt kế A chỉ ……. oC. Nhiệt kế B chỉ ……. oC.

b) Nhiệt kế chỉ nhiệt độ buổi trưa là nhiệt kế …….

Đây là nhiệt độ buổi trưa và buổi đêm trong một ngày tại một địa phương. Nhiệt độ nào là của buổi trưa?

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H6

Lời giải:

a) Nhiệt kế A chỉ 29 oC. Nhiệt kế B chỉ 36 oC.

b) Nhiệt kế chỉ nhiệt độ buổi trưa là nhiệt kế B.

Do nhiệt độ buổi trưa luôn cao hơn nhiệt độ buổi đêm nên nhiệt độ 36 oC là nhiệt độ của buổi trưa.

Thử thách: Số?

Hồng dùng 5 miếng giấy hình vuông cạnh 1 cm xếp thành hình A.

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H7

a) Diện tích hình A là:  …………  cm2

b) Chu vi hình A là:  …………  cm

Lời giải:

a) Hình A gồm 5 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích 1 × 1 = 1 cm2

Vậy diện tích hình A là: 5 cm2

b) Chu vi hình A toàn bộ đường bao quanh hình A

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H8

Vậy chu vi hình A là:

3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10 (cm)

Vui học: Viết vào chỗ chấm.

a) Trong bức tranh sau, những vật nào có dạng các hình khối đã học?

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

b) Khối lập phương, khối hợp chữ nhật, mỗi khối có ….. đỉnh, ….. cạnh, …… mặt.

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H9

Lời giải:

a) Trong bức tranh sau, những vật có dạng các hình khối đã học là:

Quả cầu, tòa nhà, ống khói

b) Khối lập phương, khối hợp chữ nhật, mỗi khối có 8 đỉnh, 12 cạnh, 6 mặt.

Hoạt động thực tế: Tìm những vật có dạng các hình khối đã học xung quanh nơi em ở.

Bumbii Ôn tập hình học và đo lường trang 87 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H10

Lời giải:

Những vật có dạng các hình khối đã học xung quanh nơi em ở là:

+ Chân bàn/ghế (Khối trụ/ Khối hộp chữ nhật)

+ Ngôi nhà (Khối hộp chữ nhật)

+ Bình nước (Khối trụ)

+ Khối Ru-bic (Khối lập phương)
Ôn tập hình học và đo Ôn tập hình học và đo

Xem bài giải trước: Ôn tập các phép tính
Xem bài giải tiếp theo:
Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 3 NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x