Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 1

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks.

Giải các bài tập sau. Trình bày lời giải của bạn rõ ràng. Mỗi câu hỏi được 4 điểm.


1. Find the sum of each series by paring the first number with the last one, the second number with the second last one and so on.

Tìm tổng của mỗi dãy số bằng cách nhóm/kết hợp số đầu tiên và số cuối cùng, số thứ hai vời số thứ hai từ cuối lên và tương tự cho các số khác.

a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5

b. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12

c. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11

d. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10


2. Complete each number pattern below.

Tìm tổng của mỗi dãy số bằng cách nhóm/kết hợp số đầu tiên và số cuối cùng, số thứ hai vời số thứ hai từ cuối lên và tương tự cho các số khác.

a. 1, 3, 5, 7, (…), (…)

b. 1, 4, (…), 10, 13, (…)

c. 3, 6, (…), (…), 15, 18

d. 1, 2, 4, 8, (…), 32


3. Write the correct time for each clock.

Viết thời gian chính xác cho mỗi chiếc đồng hồ.

a.

b.

c.


4. Peter is 4 years old. Her brother is 12 years old. How many years older is her brother than Peter in 10 years’ time?

Peter 4 tuổi. Anh trai của cậu ấy 12 tuổi. Hỏi sau 10 năm, anh trai của Peter hơn Peter bao nhiêu tuổi?


5. Five trees are planted from end to end along a road. The distance between every two trees is 3m. How long is the road?

Năm (5) cái cây được trồng kế tiếp nhau trên một đoạn đường. Khoảng cách giữa 2 cây liền nhau là 3m. Hỏi đoạn đường dài bao nhiêu?


Week 2: Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 2

Week 3: Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 3

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x