Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Phần SỐ và ĐẠI SỐ

Chương 1. SỐ HỮU TỈ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ

Bài 3. Lũy thừa với một số hữu tỉ

Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyến vế

Bài tập cuối chương 1

Chương 2. SỐ THỰC

Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 3: Làm tròn và ước lượng kết quả

Bài tập cuối chương 2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Chương 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 : Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương

Bài 2 : Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 3 : Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 4 : Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập cuối chương 3

HÌNH HỌC PHẲNG

Chương 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 : Các góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2 : Tia phân giác

Bài 3 : Hai đường thẳng song song

Bài 4 : Định lí và chứng minh một định lí

Bài tập cuối chương 4

Phần: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

Chương 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.

Bài 1 : Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2 : Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 3 : Biểu đồ đoạn thẳng

Bài tập cuối chương 5