Chương 2 – Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Chương \(2\) – Bài \(1\): Số vô tỉ. Căn bậc hai số học trang \(35\) vở…

Đọc bài

Bài tập cuối chương 1

Bài tập cuối chương \(1\) trang \(19\) Vở bài tập toán lớp \(7\) tập \(1\) NXB…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Chương 1 – Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế trang 17…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Chương \(1\)- Bài \(3\). Lũy thừa của một số hữu tỉ trang \(14\) vở bài tập…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ

Bài \(2.\) Các phép tính với số hữu tỉ trang \(10\) vở bài tập toán lớp \(7\)…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ trang 7 vở bài tập toán lớp 7…

Đọc bài