Bài tập cuối chương VII

Bài tập cuối chương VII trang 119 sách giáo khoa toán lớp 7 tập 2 NXB…

Continue Reading

Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác

Chương 7 – Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác trang 118 sách…

Continue Reading

Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Chương 7 – Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác trang 115…

Continue Reading

Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Chương 7 – Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác trang 111…

Continue Reading

Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Chương 7 – Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác trang 107…

Continue Reading

Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng

Chương 7 – Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng trang 103 sách giáo…

Continue Reading

Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên

Chương 7 – Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên trang 99 sách giáo khoa…

Continue Reading

Bài 7: Tam giác cân

Chương 7 – Bài 7: Tam giác cân trang 96 sách giáo khoa toán lớp 7…

Continue Reading

Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc

Chương 7 – Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc –…

Continue Reading

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh

Chương 7 – Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh –…

Continue Reading