Chủ đề 3. Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập trang 26 trong…

Continue Reading

Chủ đề 3. Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 6 mạng…

Continue Reading

Chủ đề 2. Bài 5. Mạng Internet

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập trang 19 trong…

Continue Reading

Chủ đề 2. Bài 4. Mạng máy tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập ở trang 15…

Continue Reading

Chủ đề 1. Bài 3. Thông tin trong máy tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 3 thông…

Continue Reading

Chủ đề 1. Bài 2. Xử lí thông tin

Chủ đề 1. Bài 2. Xử lí thông tin

Continue Reading

Chủ đề 1. Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Continue Reading