Bài 3: Hiệu ứng chuyển trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 3: Hiệu…

Đọc bài

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 2: Định…

Đọc bài

Bài 1: Bố cục của trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 1: Bố…

Đọc bài

Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bản…

Đọc bài

Bài 3: Thực hành tạo, sao chép, xóa thư mục và đổi tên, di chuyển tệp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Đọc bài

Bài 2: Di chuyển, sao chép thư mục và tệp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Đọc bài

Bài 1: Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Đọc bài

Bài 2: Em tập tìm thông tin trên Internet

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C1.…

Đọc bài

Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C1.…

Đọc bài

Bài 2: Tác hại của việc xem những trang web không phù hợp lứa tuổi

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Thông tin trên trang web – Bài 2:…

Đọc bài