Bài 16. Chương trình của em

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 16.…

Continue Reading

Bài 15. Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 15.…

Continue Reading

Bài 14. Khám phá môi trường lập trình trực quan

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 14.…

Continue Reading

Bài 13. Chơi với máy tính

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 13.…

Continue Reading

Bài 12B. Phần mềm luyện gõ bàn phím

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12B. Phần mềm luyện gõ bàn phím – trang…

Continue Reading

Bài 12A. Thực hành đa phương tiện

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12A. Thực hành đa phương tiện – trang 52…

Continue Reading

Bài 11. Chỉnh sửa văn bản

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 11. Chỉnh sửa văn bản – trang 47 sách…

Continue Reading

Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản – trang…

Continue Reading

Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang – trang 39 sách…

Continue Reading

Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu –…

Continue Reading