Bài 1. Đạo hàm

Bài \(1\). Đạo hàm trang \(37\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(2\) Chân trời…

Đọc bài

Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương \(VI\) trang \(26\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(2\) Chân…

Đọc bài

Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit

Bài \(4\). Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit trang \(26\) Sách giáo khoa Toán…

Đọc bài

Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài \(3\). Hàm số mũ. Hàm số lôgarit trang \(19\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\)…

Đọc bài

Bài 2. Phép tính lôgarit

Bài \(2\). Phép tính lôgarit \(14\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(2\) Chân trời…

Đọc bài

Bài 1. Phép tính luỹ thừa

Bài \(1\). Phép tính luỹ thừa trang \(6\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(2\)…

Đọc bài

Bài tập cuối chương V

Bài tập cuối chương \(V\) trang \(143\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(1\) Chân…

Đọc bài

Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Bài \(2\). Trung vị và tứ phân vị của mẫu dữ liệu ghép nhóm trang \(136\)…

Đọc bài

Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu dữ liệu ghép nhóm

Bài \(1\). Số trung bình và mốt của mẫu dữ liệu ghép nhóm trang \(130\) Sách…

Đọc bài

Bài tập cuối chương IV

Bài tập cuối chương trang \(127\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(1\) Chân trời…

Đọc bài