Bài 3. Nhị thức Newton

Bài 3. Nhị thức Newton trang \(45\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài \(2\). Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp trang \(41\) Sách bài tập Toán lớp…

Continue Reading

Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Bài \(1\). Quy tắc cộng và quy tắc nhân trang \(36\) Sách bài tập Toán lớp…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VII

Bài tập cuối chương \(VII\) trang \(19\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài \(3\). Phương trình quy về phương trình bậc hai trang \(16\) Sách bài tập Toán…

Continue Reading

Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn trang \(10\) Sách bài tập Toán…

Continue Reading

Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai

Bài \(1\). Dấu của tam thức bậc hai trang \(5\) Sách bài tập Toán lớp \(10\)…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương \(VI\) trang \(131\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(1\) Chân…

Continue Reading

Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu trang…

Continue Reading

Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu trang…

Continue Reading