Bài 16. Tin học với nghề nghiệp SGK

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp SGK 8 trang 91 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 14. Cấu trúc điều khiển SGK

Bài 14. Cấu trúc điều khiển SGK 8 trang 80 Tin Học lớp 8 – Kết…

Đọc bài

Bài 13. Biểu diễn dữ liệu SGK

Bài 13. Biểu diễn dữ liệu SGK 8 trang 76 Tin Học lớp 8 – Kết…

Đọc bài

Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình SGK

Từ thuật toán đến chương trình SGK 8 trang 73 Tin Học lớp 8 – Kết…

Đọc bài

Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh SGK

Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh SGK 8 trang 66 Tin Học…

Đọc bài

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SGK

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh SGK 8 trang 62 Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SGK

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SGK 8 trang 56 Tin Học lớp 8 –…

Đọc bài

Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SGK

Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu SGK 8 trang 51 Tin Học…

Đọc bài

Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu SGK

Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu SGK 8 trang 46 Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SGK

Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản SGK 8 trang 42 Tin Học…

Đọc bài