Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số

Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. So sánh phân số

Bài 3. So sánh phân số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Chương 4 – Bài tập cuối chương 4

Bài tập cuối chương 4

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. Biểu đồ tranh

Bài 3. Biểu đồ tranh

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Đọc bài