Chủ đề 6. Bài 16. Các cấu trúc điều khiển

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 16 các…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 14 thực…

Đọc bài

Chủ đề 6. Bài 15. Thuật toán

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 15 thuật…

Đọc bài

Chủ đề 6. Bài 17. Chương trình máy tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 17 chương…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 10. Sơ đồ tư duy

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập trong bài 10…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 13. Tìm kiếm và thay thế

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 13 tìm…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 12 trình…

Đọc bài

Chủ đề 5. Bài 11. Định dạng văn bản

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập Chủ đề 5.…

Đọc bài

Chủ đề 4. Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 9 an…

Đọc bài

Chủ đề 3. Bài 8. Thư điện tử

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 8 thư…

Đọc bài