giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

Thực hành sử dụng thư điện tử trang 25 trong sách bài tập tin học lớp…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 5. Giới thiệu thư điện tử

Giới thiệu thư điện tử trang 24 trong sách bài tập tin học lớp 6, NXB…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet trang 23 trong sách bài tập tin học…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm

Bài 3 Giới thiệu máy tìm kiếm trang 22 trong sách bài tập tin học lớp…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet

Bài 2 Truy cập thông tin trên Internet trang 21 trong sách bài tập tin học…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán

Thực hành về mô tả thuật toán trang 48 trong SBT tin học lớp 6, NXB…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

Cấu trúc lặp trong thuật toán trang 47 trong SBT tin học lớp 6, NXB Cánh…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán trang 46 trong SBT tin học lớp…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 2. Mô tả thuật toán cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Bài 2. Mô tả thuật toán cấu trúc tuần tự trong thuật toán trang 45 trong…

Đọc bài
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 1. Khái niệm thuật toán

Bài 1. Khái niệm thuật toán trang 44 trong SBT tin học lớp 6, NXB Cánh…

Đọc bài