Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Chương 4 – Bài tập cuối chương 4

Bài tập cuối chương 4

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3. Biểu đồ tranh

Bài 3. Biểu đồ tranh

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Chương 4 - Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài tập cuối chương 3 (Phần 2: Bài 8 đến Bài 14)

Bài tập cuối chương 3 (Phần 2: Bài 8 đến Bài 14) trang 77 Vở bài tập toán lớp…

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài tập cuối chương 3 (Phần 1: Bài 1 đến Bài 7)

Bài tập cuối chương 3

Đọc bài
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn 

Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Đọc bài