Bài 11: LUYỆN TẬP

1. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp: Lời giải: 2. Tính nhẩm: 9 + 1…

Đọc bài

Bài 10: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 20 (tiếp theo)

Tính: Lời giải: 2. Tính: Lời giải: 3. Tính: 9 + 7 = …       …

Đọc bài

Bài 9: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 20

Tính: Lời giải: 8 + 4 = 12 9 + 3 = 12 2. Tính: Lời…

Đọc bài

Bài 8: LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 20

 a) Viết kết quả của mỗi phép tính: b) Số? Lời giải: a) 9 + 1…

Đọc bài

Bài 7: LUYỆN TẬP CHUNG

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Lời giải: 2. a) Viết số thích hợp vào chỗ…

Đọc bài

Bài 6: SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ – HIỆU

 Viết từ “số bị trừ”, “số trừ” hoặc “hiệu” thích hợp vào chỗ chấm: Lời giải:…

Đọc bài

Bài 5: SỐ HẠNG – TỔNG

Viết từ “số hạng” hoặc “tổng” thích hơp vào chỗ chấm: Lời giải: 2. Tìm tổng, biết…

Đọc bài

Bài 4: ĐỀ-XI-MÉT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm Lời giải: 2. a) Tìm trên thước kẻ vạch…

Đọc bài

Bài 2: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100

Tính: a) 10 + 3 = …….              14 – 4 = …….…

Đọc bài

Bài 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

 a) Viết vào ô trống những số còn thiếu để có Bảng các số từ 1…

Đọc bài