Bài 45 Luyện tập chung

Bài 45 Luyện tập chung trang 24 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Nối mỗi hình với phép nhân thích hợp (theo mẫu).

Trả lời:

Phân tích mẫu em thấy: 4 đĩa, mỗi đĩa có 2 quả chuối, tức là 2 quả chuối được lấy lên 4 lần, nên ta có phép nhân: 2 × 4 = 8 

Hình thứ 2: 3 đĩa, mỗi đĩa có 5 quả cam, tức là 5 quả cam được lấy 3 lần, nên ta có phép nhân: 5 × 3 = 15

Hình thứ 3: 5 đĩa, mỗi đĩa có 4 quả, tức là 4 quả được lấy 5 lần, nên ta có phép nhân: 4 × 5 = 20 

Hình thứ 4: 2 đĩa, mỗi đĩa có 3 quả lê, tức là 3 quả được lấy 2 lần, nên ta có phép nhân: 3 × 2 = 6

Nên em nối được như sau:

2: Tính nhẩm.

a) 2 × 5 = ……       
2 × 6 = ……
2 × 3 = ……
2 × 10 = ……
5 × 9 = ……
5 × 7 = ……
5 × 2 = ……
5 × 10 = ……
b) 8 : 2 = ……
10 : 2 = ……
16 : 2 = ……
20 : 2 = ……
10 : 5 = ……
25 : 5 = ……
35 : 5 = ……
50 : 5 = ……

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính nhân chia và điền được như sau:

a) 2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
2 × 3 = 6
2 × 10 = 20
5 × 9 = 45
5 × 7 = 35
5 × 2 = 10
5 × 10 = 50
b) 8 : 2 = 4 
10 : 2 = 5
16 : 2 = 8
20 : 2 = 10
10 : 5 = 2
25 : 5 = 5
35 : 5 = 7
50 : 5 = 10

3: Mỗi hộp bánh có 5 cái bánh. Hỏi có 6 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh?

Trả lời:

Có 6 hộp bánh, mỗi hộp có 5 cái bánh, tức là 5 cái bánh được lấy 6 lần, nên ta có phép nhân: 5 × 6 = 30. Em trình bày như sau:

Bài giải

Có 6 hộp như vậy có số cái bánh là:

5 × 6 = 30 (cái)

Đáp số: 30 cái bánh.

4: Số?

Trả lời:

Lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải, em được:

5: Số?

Trả lời:

Quan sát hình thứ nhất em thấy 2 × 2 × 1 = 4 x 1 = 4, tức là nhân các số ở các đỉnh của hình tam giác sẽ bằng kết quả ở giữa hình tam giác.

Hình thứ 2 cũng vậy: 5 x 2 x 1 = 10 x 1 = 10.

Tương tự ở hình 3: 1 × 5 × 1 = 5 x 1 = 5. Số cần điền là 5.

Tiết 2

1: Số?

Trả lời:

Thực hiện các phép tính từ điểm xuất phát đến đích, em được kết quả như sau:

2: a) Nối để tìm chuồng cho mỗi con chim (theo mẫu).

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Những chuồng ghi số ………là chuồng của 2 con chim

Trả lời:

Thực hiện phép tính ghi trên con chim, rồi nối kết quả phép tính với cái chuồng tương ứng

b) Em thấy chuồng ghi số 2, số 7 và số 10, mỗi chuồng đều nối với 2 phép tính nên:

Những chuồng ghi số 2, số 7 và số 10 là chuồng của 2 con chim.

3: Bạn Mai xếp 25 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 5 cái bánh. Hỏi Mai xếp đươc mấy hộp bánh như vậy?

Trả lời:

Xếp 25 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 5 cái bánh. Muốn tính được số hộp em thực hiện phép tính chia: 25 : 5 = 5. Em trình bày như sau:

Bài giải

Mai xếp đươc số hộp bánh như vậy là:

25 : 5 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp bánh.

4: Số?

a)

b) 

Trả lời: 

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải

a)

b)

5: >; <; = ?

a)

b)

c)

Trả lời:

Em thực hiện phép tính nhân (hoặc chia), rồi so sánh:

a) 5 × 2 = 10, so sánh 10 > 9;

2 × 3 = 6, so sánh 6 < 7

Vậy em điền:

b) 12 : 2 = 6, so sánh 7 > 6 hay 7 > 12 : 2

 20 : 5 = 4, so sánh 4 = 4

Vậy em điền:

c) 2 × 2 = 4, 10 : 2 = 5, so sánh 4 < 5 nên 2 × 2 < 10 : 2

40 : 5 = 8, 2 × 6 = 12, so sánh 8 < 12 nên 40 : 5 < 2 × 6

Vậy em điền:

Tiết 3

1: Mỗi con bướm sẽ đậu vào bông hoa ghi số là kết quả phép tính trên con bướm đó.

a) Nối mỗi con bướm với bông hoa thích hợp (theo mẫu).

b) Số? 

Bông hoa ghi số …… có bướm đậu nhiều nhất.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính trong các con bướm, rồi nối kết quả với những bông hoa mang số tương ứng

b) Em thấy bông hoa ghi số 5 có 3 con bướm đậu lên, bông hoa ghi số 2 có 2 con bướm đậu lên, bông hoa ghi số 3 có 2 con bướm đậu lên:

Bông hoa ghi số 5 có bướm đậu nhiều nhất.

2: Số?

a)

b)

Trả lời:

Dựa vào bảng nhân 1; bảng chia 4, bảng chia 10. Em điền được kết quả là:

a)

b)

3: Số?

a)

b)

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:

a) 

b)

4: >; <; = ?

Trả lời:

Em thực hiện phép tính nhân (chia) rồi so sánh kết quả

a) 5 × 3 = 15, so sánh 15 = 15;

10 : 2 = 5 , so sánh 5 < 6.

b) 12 : 2 = 6, 35 : 5 = 7, so sánh 6 < 7 nên 12 : 2 < 35 : 5

2 × 4 = 8, 30 : 5 = 6, so sánh 8 > 6 nên 2 × 4 > 30 : 5

Vậy em điền:

 5: Số?

Trả lời:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích, thì tích đó không đổi, nên:

Tiết 4

1: Tính nhẩm.

a) 2 × 4 =……b) 5 × 8 =……c) 2 × 7 =……d) 5 × 9 =……
  8 : 2 =……     40 : 5 =……     14 : 2 =……     45 : 5 =…… 
  8 : 4 =……     40 : 8 =……     14 : 7 =……     45 : 9 =……

Trả lời:

Dựa vào bảng nhân và bảng chia đã học, em tính nhẩm được như sau:

a) 2 × 4 = 8b) 5 × 8 = 40c) 2 × 7 = 14d) 5 × 9 = 45
    8 : 2 = 4      40 : 5 = 8       14 : 2 = 7      45 : 5 = 9
    8 : 4 = 2      40 : 8 = 5       14 : 7 = 2      45 : 9 = 5

2: Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).

Mẫu: 7 × 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28. Vậy 7 × 4 = 28

a) 9 × 3 =……………………………………………………………………………….

b) 4 × 6 =……………………………………………………………………………….

c) 6 × 4 =……………………………………………………………………………….

Trả lời:

a) 9 × 3 có nghĩa là 9 được lấy 3 lần nên em có thể viết thành phép cộng: 9 + 9 + 9

9 × 3 = 9 + 9 + 9 = 27. Vậy 9 × 3 = 27.

b) 4 × 6  có nghĩa là 4 được lấy 6 lần  nên em có thể viết thành phép cộng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

4 × 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Vậy 4 × 6 = 24.

c) 6 × 4  có nghĩa là 6 được lấy 4 lần nên em có thể viết thành phép cộng  6 + 6 + 6 + 6

6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 × 4 = 24.

3: Số?

Trả lời:

Lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:

4: Mỗi đĩa có 5 cái bánh kem. Hỏi có 8 đĩa như vậy thì có bao nhiêu cái bánh kem?

Trả lời:

Có 8 đĩa, mỗi đĩa có 5 cái bánh kem, tức là 5 cái bánh kem được lấy 8 lần, nên em thực hiện phép nhân: 5 × 8. Em trình bày như sau:

Bài giải

Có 8 đĩa như vậy thì có số cái bánh kem là:

5 × 8 = 40 (cái)

Đáp số: 40 cái bánh kem.

5: Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).

a)

b)

Trả lời:

a) Em lần lượt thực hiện phép nhân 2 với các số trong vòng tròn:

2 × 1 = 2 < 10 (chọn)

2 × 2 = 4 < 10 (chọn)

2 × 3 = 6 < 10 (chọn)

2 × 4 = 8 < 10 (chọn)

2 × 5 = 10 (loại) => không nối

b) Em thực hiện phép nhân 5 với các số trong vòng tròn, nếu kết quả phép tính lớn hơn 30 thì nối

5 × 6 = 30 (loại) => không nối

5 × 7 = 35 > 30 (chọn)

5 × 8 = 40 > 30 (chọn)

5 × 9 = 45 > 30 (chọn)

5 × 10 = 50 > 30 (chọn)

Tiết 5

1: Số?

a)

Thừa số252525
Thừa số456287
Tích8

b)

Số bị chia102016451440
Số chia252525
Thương5

Trả lời:

a) Em thực hiện phép tính nhân theo từng cột: thừa số nhân thừa sô để được tích và điền vào bảng như bên dưới:

Thừa số252525
Thừa số456287
Tích82512101635

b) Em thực hiện phép tính chia theo từng cột số bị chia chia cho số chia để được thương và điền vào bảng như bên dưới:

Số bị chia102016451440
Số chia252525
Thương548978

2: Mẹ mua về 14 bông hoa, mẹ cắm đều vào 2 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

Trả lời:

Có 14 bông hoa, cắm đều vào 2 bình, muốn biết mỗi bình có bao nhiêu bông hoa, em thực hiện phép tính chia: 14 : 2 = 7. Em trình bày nhứ sau:

Bài giải

Mỗi bình có số bông hoa là:

14 : 2 = 7 (bông)

Đáp số: 7 bông hoa.

3: Số?

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải, em điền được như sau:

4: Số?

a) 5 × ……= 102 × ……= 102 × ……= 12
b) 12 : ……= 610 : ……= 225 : ……= 5

Trả lời:

Dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học, em điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 5 × 2 = 102 × 5 = 102 × 6 = 12
b) 12 : 2 = 610 : 5 = 225 : 5 = 5

5: Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).

Trả lời:

Em thực hiện phép nhân 5 với các số trong vòng tròn

Nếu kết quả lớn hơn 10 và nhỏ hơn 46 thì chọn

5 × 1 = 5 < 10 (loại)

5 × 2 = 10 (loại)

5 × 3 = 15, 10 < 15 < 46 => chọn

5 × 4 = 20, 10 < 20 < 46 => chọn

5 × 5 = 25, 10 < 25 < 46 => chọn

5 × 6 = 30, 10 < 30 < 46 => chọn

5 × 7 = 35, 10 < 35 < 46 => chọn

5 × 8 = 40, 10 < 40 < 46 => chọn

5 × 9 = 45, 10 < 45 < 46 => chọn

5 × 10 = 50 > 46 (loại)

Em nối được như sau:

Bài 45 Luyện tập chung Bài 45 Luyện tập chung Bài 45 Luyện tập chung Bài 45 Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 44. Bảng chia 5
Xem bài giải tiếp theo: Bài 46. Khối trụ, khối cầu
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x