Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ trang 9 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

a) ….. + 14 = 31

b) 45 + ….. = 80

c) ….. + 15 = 100

Lời giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

a) 31 – 14 = 17.
Vậy em cần điền số 17 vào ô trống.

b) 80 – 45 = 35.
Vậy em cần điền số 35 vào ô trống.

c) 100 – 15 = 85.
Vậy em cần điền số 85 vào ô trống.

Em điền như sau:

a) 17 + 14 = 31

b) 45 + 35 = 80

c) 85 + 15 = 100

2: Số?

Số hạng352716
Số hạng143668
Tổng425042100

Lời giải:

Muốn tìm tổng, ta lấy số hạng cộng với số hạng.

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Ở cột thứ nhất: 35 + 14 = 49

Vậy ta cần điền số 49 vào ô trống.

– Ở cột thứ 2, số hạng đã biết là 27, tổng là 42. Số cần tìm là: 42 – 27 = 15

Vậy ta cần điền số 15 vào ô trống.

– Ở cột thứ ba, số cần tìm là: 50 – 16 = 34.

– Ở cột thứ tư, số cần tìm là: 42 – 36 = 6.

– Ở cột thứ năm, số cần tìm là: 100 – 68 = 32.

Ta điền như sau:

Số hạng352716632
Số hạng1415343668
Tổng49425042100

3: Một đội đồng diễn thể dục có 100 người, trong đó có 60 nữ. Hỏi đội đồng diễn có bao nhiêu nam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Phân tích đề bài em có: đội đồng diễn thể dục có 100 người, trong đó có 60 nữ, cần tìm có bao nhiêu nam. Em có 100 là tổng, 60 là số hạng thứ nhất, số nam cần tìm là số hạng thứ hai. Để tìm số hạng em lấy tổng trừ đi số hạng còn lại. Em trình bày như sau:

Bài giải

Đội đồng diễn có số nam là:

100 – 60 = 40 (người)

Đáp số: 40 người

4: Số?

12 + 28 + ….. = 60

Lời giải:

Em tìm số hạng thứ nhất là: 12 + 28 = 40.

Số hạng thứ hai bằng tổng trừ đi số hạng thứ nhất: 60 – 40 = 20.

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

12 + 28 + 20 = 60

Tiết 2

1: Số?

a) ….. – 25 = 56

b) ….. – 35 = 47

c) …..  – 18 = 82

Lời giải:

Muốn tìm số bị trừ, em lấy hiệu cộng với số trừ.

a) 56 + 25 = 81.

Vậy em cần điền số 81 vào ô trống.

b) 47 + 35 = 82.

Vậy em cần điền số 82 vào ô trống.

c) 82 + 18 = 100.

Vậy em cần điền số 100 vào ô trống.

Em điền như sau:

a) 81 – 25 = 56

b) 82 – 35 = 47

c) 100 – 18 = 82

2: Số?

a) 72 – ….. = 28

b) 45 – ….. = 10

c) 100 – ….. = 64

Lời giải:

Muốn tìm số trừ, em lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

a) 72 – 28 = 44.

Vậy em cần điền số 44 vào ô trống.

b) 45 − 10 = 35.

Vậy em cần điền số 35 vào ô trống.

c) 100 – 64 = 36.

Vậy em cần điền số 36 vào ô trống.

Em điền như sau:

a) 72 – 44 = 28

b) 45 – 35 = 10 

c) 100 – 36 = 64    

3: Số?

Số bị trừ7236100
Số trừ182427
Hiệu47197341

Lời giải:

Muốn tìm hiệu, ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Ở cột 1, hiệu là: 72 – 18 = 54

– Ở cột 2, số bị trừ là: 47 + 24 = 71

– Ở cột 3, số trừ là: 36 – 19 = 17

– Ở cột 4, số bị trừ là: 73 + 27 = 100

– Ở cột 5, số trừ là: 100 – 41 = 59

Ta điền như sau:

Số bị trừ727136100100
Số trừ1824172759
Hiệu5447197341

4: Rô-bốt có một số viên bi. Sau khi cho Việt 20 viên bi thì Rô-bốt còn lại 15 viên. Hỏi lúc đầu Rô-bốt có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Phân tích đề bài em có: Rô-bốt cho Việt 20 viên bi, tức là số bi của Rô-bốt bị trừ đi 20. Số bi của Rô-bốt là số bị trừ, 20 là số trừ, còn lại 15 viên bi là hiệu. Vậy để tìm số bị trừ em lấy hiệu cộng cho số trừ. Em trình bày như sau:

Bài giải

Lúc đầu Rô–bốt có số viên bi là:

20 + 15 = 35 (viên bi)

Đáp số: 35 viên bi

5: Trong thúng có 70 quả trứng. Sau khi bán đi một số quả trứng thì trong thúng còn lại 15 quả. Hỏi mẹ đã bán đi bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Phân tích đề bài em có: Trong thúng có 70 quả trứng, mẹ bán đi một số quả trứng tức là 70 quả trứng trong thúng bị trừ đi. Vậy 70 là số bị trừ, số trứng bị bán đi là số trừ, còn lại 15 quả là hiệu. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ cho hiệu. Em trình bày như sau:

Bài giải

Mẹ đã bán đi số quả trứng là:

70 – 15 = 55 (quả)

Đáp số: 55 quả trứng

Bài 3: Tìm thành phần trong

Xem bài giải trước: Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x