Bài 5. Thực hành soạn thảo văn bản có ảnh minh họa

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 5. Thực…

Continue Reading

Bài 4. Chèn ảnh vào văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 4. Chèn…

Continue Reading

Bài 3. Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 3. Thực…

Continue Reading

Bài 2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt và lưu tệp với tên mới

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 2. Soạn…

Continue Reading

Bài 1. Làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 1. Làm…

Continue Reading

Bài 3. Hiệu ứng chuyển trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 3. Hiệu ứng…

Continue Reading

Bài 2. Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 2. Định dạng…

Continue Reading

Bài 1. Bố cục của trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 1.…

Continue Reading

Bài học. Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bản…

Continue Reading

Bài 3. Thực hành tạo, sao chép, xóa thư mục và đổi tên, di chuyển tệp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Continue Reading